YAZIM KURALLARI

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN

Türkiye Klinikleri dergilerine makale göndermek için; http://www.bayar.edu.tr/besbd adresindeki “Online Makale Gönder” linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESBD); Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yayın organıdır ve yılda 4 kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık) yayımlanır.  Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Spor Organizasyonu ve Yönetimi) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sorunlar çözümler, toplantı haberleri/izlenimleri, dergi haberleri, dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı hakemli bir dergidir. 

Dergiler; yayınladıkları makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.
Editörler ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

YAYIN KURALLARI

BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
- Son halini kabul etmelidir.
-Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK
• Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/policy/ b3.htm) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.
• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda
çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
• Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
• Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
• Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak, http://www.bayar.edu.tr/besbd adresinde yer alan “Online Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte gönderilmelidir.
• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

YAYIN HAKKI

1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
Yazarlar, http://www.bayar.edu.tr/besbd internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, online olarak, http://www.bayar.edu.tr/besbd adresinde yer alan “Online Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;

A. Araştırma Yazıları: Yukarıda belirtilen alanlarda daha önce yayınlanmamış toplanan özgün verilerin değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır.  Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 15 sayfayı geçmemelidir.  Araştırmadaki veri seti daha önce başka bir araştırmada kullanılmış ise bu yazı kaynaklar bölümünde yer almalıdır.  
Yapısı:
- Kısa özet (Ortalama 50 kelime; Türkçe ve İngilizce)
- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler,
bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar

B. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları: Yukarda belirtilen alanlarda güncel bilgi içeren, hem yerli hemde yabancı kaynakların tarandığı ve yazar (lar)in bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez) yazılardır.  Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir.  Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir. 
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son spor bilimleri literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
Yapısı:
- Kısa özet (Ortalama 50 kelime; Türkçe ve İngilizce)
- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
C. Olgu Sunumları: Yukarıda belirtilen alanlar ile ilgili bilimsel önem taşıyan özel durumları sunan ve tartışan yazılardır.  Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir.
Yapısı:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

D. Özgün Yazılar:  Yukarıda belirtilen alanlardaki konularda teori ya da uygulama ile ilgili farklı düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır.  Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir.  Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir.

E. Özel Bölümler:
1.  Başyazı:  Baş editör tarafından özel bir konu veya o sayıdaki yazıların tanıtıldığı yazılardır.  Ana metin bölümü (başlık, kaynaklar hariç) 3 sayfayı geçmemelidir. 
2.  Editöre mektuplar: Dergide yayınlanan yazılara ilişkin değerlendirme ve eleştirileri içeren yazılardır. Mümkün olduğunca eleştirilen yazının yazar(lar)ınca verilen yanıtlar ile birlikte yayınlanır. Editöre mektuplar 5 sayfayı geçemez.
3. Sorunlar/çözümler: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili karşılaşılan kuramsal ya da uygulamaya ilişkin bir sorunu dile getiren yazılardır. Dile getirilen sorun, konuyla ilgili diğer uzmanların yanıtlarıyla birlikte yayınlanarak bir tartışma ortamı yaratılması amaçlanır. 1 sayfayı geçemez.
4. Toplantı haberleri/izlenimleri: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili yapılmış ya da yapılacak olan bilimsel toplantıları tanıtıcı yazılardır. 3 sayfayı geçemez.
5. Dergi haberleri: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili yayınlanmakta olan bilimsel dergileri tanıtıcı yazılardır; 2 sayfayı geçemez.
6. Dernek haberleri: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili çalışmakta olan dernekleri tanıtıcı yazılardır; 2 sayfayı geçemez.
7. Web siteleri tanıtımı: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili web sitelerini tanıtıcı yazılardır; 2 sayfayı geçemez.
8. Kitap/tez tanıtımı: Yukarıda belirtilen alanlardaki konularla ilgili yayınlanmış bulunan kitapları/tezleri tanıtan yazılardır; 3 sayfayı geçemez.

Genel Yayın Kuralları

YAZI DÜZENİ

Araştırma makalelerinde bulunması gerekli bölümler aşağıda verilmiştir:
A) Başlık sayfası B) Özet ve Anahtar Kelimeler C) Ana Metin D) Teşekkür E) Kaynaklar.

Kaynak Yazımı için Örnekler
Yazarlı dergi makaleleri:
1. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
Yazarı kurum olan dergi makaleleri:
2. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.
Yazarlı kitaplar:
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Yazarı ve yayımcısı kurum olan kitaplar:
4. Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.
Editörlü kitap:
5. Berkow R, Fletcher AJ, editors. The Merck manual of diagnosis and therapy. 16th ed. Rahway (NJ): Merck Research Laboratories; 1992.
Kitap bölümü:
6. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Sözlükten alıntı:
7. Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
Gazete makalesi:
8. Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).
CD-ROM:
9. Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
İnternetten dergi makalesi:
10. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.
İnternetten kitap:
11. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.
İnternetten sayfa/web sitesi:
12. Canadian Cancer Society [homepage on the Internet]. Toronto: The Society; 2006 [updated 2006 May 12; cited 2006 Oct 17]. Available from: http://www.cancer.ca/.

Not: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinin yayın kuralları, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi yayın kurallarının bir kısmı ile benzerdir.