Prof.Dr. Bilsen BEŞERGİL


ENSTRÜMANTAL
ANALİZ


ENSTRÜMANTAL ANALİZ

Ders Notları


İletişim Bilgileri

ÖNSÖZ

 

1. GİRİŞ

Geniş anlamda bir kimyasal analiz cihazı, doğrudan doğruya saptanamayan bir sinyali kişilerin anlayabileceği bir şekle dönüştürerek veren bir enstrümandır. Yani bir cihaz, incelenen sistem ile kişi arasındaki iletişimi sağlayan bir aracıdır.Modern kimyacı bir analiz cihazının en yüksek verimle kullanılabilmesi için ne derecede elektronik bilgiye gereksinimi olduğu sorusu ile karşı karşıyadır. Görünen şudur ki kimyacının elektronik devrelerin çalışması hakkında kalitatif düzeyde bir bilgiye sahip olması istenir.

 

Enstrümanlar ve Analitik Metot Seçimi


2. ELEKTRİK VE ELEMENTER ELEKTRONİKLER

Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece negatif yükün hareketiyle gerçekleşir. İyonik çözeltiler ve yarıiletkenler gibi ortamlarda hem negatif ve hem de pozitif yükler hareketlidir, elektrik akımının geçmesi bu iki yükün katkısıyla oluşur.

 

Doğru Akım

Alternatif Akım

Güç Kaynakları

Yarı İletkenler

İşlem Amplifikatörleri

Digital Elektronikler

Mikrobilgisayarlar ve Mikroişlemciler

Enstrumantal Analizde Gürültü

Okuma Aletleri


3. ELEKTROMAGNETİK IŞIN

Elektromagnetik ışın (radyasyon) ortamdan çok büyük hızlarda geçen bir enerji tipidir. Bu enerji ışıma ve ısıtma etkisiyle anlaşılabilir. X-ışınları, Ultraviyole ışınlar, mikrodalgalar ve radyo dalgaları bu tür enerjilerdir. Vakumdan gelerek bir maddenin yüzeyleri arasına giren ışının elektriksel vektörü, ortamda bulunan atom ve moleküllerle etkileşerek maddenin özelliklerine göre geçer, tutulur veya saçılır.

 

Elektromagnetik Işının Özellikleri

 

Dalga Özellikleri

Tanecik Özellikleri

Kuvantum Özellikleri

 

Elektromagnetik Işının Madde ile Etkileşimi

 

Işının Absorbsiyonu

Işının Emisyonu

 

 

 


4. OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI

Optik spektroskopisi cihazları ultraviyole (UV), görünür ve infrared (IR) bölgelerde çalışan cihazları kapsar. Spektroskopik yöntemler "emisyon", "absorbsiyon", "flüoresans" veya "saçılma" olaylarına dayanır. Her biri için kullanılan cihazın konfigürasyonunun diğerlerinden farklı olmasına karşın, temel kısımlar birbirine çok benzerlik gösterir.

 

Elemanlar ve Cihaz Dizaynları

Işın Kaynakları

Dalga Boyu Seçiciler

Örne