Prof.Dr. Bilsen BEŞERGİL


ENSTRÜMANTAL
ANALİZ


http://www.bayar.edu.tr/besergil/enstrumantal_analiz_kapak.jpg
İletişim ve Satınalma Bilgileri

1. GİRİŞ

Geçmişten Bugüne Enstrümanlar

Enstrümantal Metotlar

Analiz Cihazları (Enstrümanlar)

Kalibrasyon

 

2. ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ

Giriş

Elektrik Devrelerinde Reaktans (Karşı Kuvvet)

Okuma Aletleri, Güç Kaynakları

 

3. ELEMENTEL ELEKTRONİKLER

Yarı İletkenler

İşlem Amplifikatörleri ve Digital Elektronikler

Digital Elektronikler

Gürültü ve S/N Oranının Yükseltilmesi

 

4. ELEKTROMAGNETİK IŞIN VE  MADDEYLE ETKİLEŞİMİ

Elektromagnetik Işının Özellikleri

Işının Davranışları

Absorbsiyon ve Emisyon

 

5. OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI

Elemanlar ve Cihaz Dizaynları

Işın Kaynakları

Dalgaboyu Seçiciler; Filtreler, Monokromatörler

Dedektörler

Örnek Kapları

 

6. ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİNE GİRİŞ

Genel Kavramlar

Beer Kanunu

Cihaz Gürültüsünün, Slit Genişliğinin, Saçılmış Işının Etkisi

 

7. ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE

Absorblayıcı Maddeler

Bazı Tipik Cihazlar

Kalitatif ve Kantitatif Analizler

Fotometrik Titrasyonlar

Fotoakustik Spektroskopi

 

8. IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ

Giriş

Cihazlar

Uygulamalar

FTIR Absorbsiyon Spektroskopisi

Fonksiyonel Grupların Tanımlanması

 

9. RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

Raman Spektroskopisinin Teorisi

Uygulamalar

 

10. MOLEKÜLER FLUORESANS SPEKTROSKOPİ

Fluoresansın Teorisi

Fluoresans Analiz Cihazları

Nefelometre ve Türbidimetre

 

11. ATOMİK SPEKTROSKOPİ

Alev Spektroskopisinin Teorisi

Alev Özellikleri

Atomik Spektroskopi Atomizerleri

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

Atomik Emisyon Spektroskopisi

Atomik Fluoresans Spektroskopisi

 

12. EMİSYON SPEKTROSKOPİ

Kaynaklar

Emisyon Spektroskopisi Cihazları

Emisyon Spektroskopisi Uygulamaları

 

13. ÇEŞİTLİ OPTİK METOTLAR

Refraktometri

Polarimetri

Optik Çevirme Dağılımı ve Dairesel Dikroizm

 

14. NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ

Nükleer Magnetik Rezonansın Teorisi

Deneysel Yöntemler

Proton NMR Spektraya Çevresel Etkiler

Yapısal Analizler

Proton NMR'ın Kantitatif Analize Uygulanması

Fourier Transform NMR

Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi

 

15. X - IŞINI SPEKTROSKOPİSİ

Temel İlkeler

X-Işınları Cihazının Kısımları

X - Işını Spektroskopileri

 

16. RADYOKİMYASAL YÖNTEMLER

Radyoaktif Bozunma

Nötron Aktivasyon Analizleri

İzotop Seyreltme Yöntemleri

Radyometrik Yöntemler

 

17. KÜTLE SPEKTROMETRESİ

Kütle Spektrometre

Kütle Spektrasi

Kalitatif Ve Kantitatif Uygulamalar

 

18. ELEKTROANALİTİK KİMYAYA GİRİŞ

Elektrokimyasal Hücreler

Hücre Potansiyelleri

Yarı - Hücre veya Elektrot Potansiyelleri

Elektrot Potansiyellerinden Hücre Potansiyellerinin Hesaplanması

Hücre Potansiyellerine Akımın Etkisi

Referans Elektrotlar

 

19. POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER

İndikatör Elektrotlar

Hücre Potansiyelini Ölçmede Kullanılan Cihazlar

Doğrudan Potansiyometrik Ölçümler

Potansiyometrik Titrasyonlar

 

20. ELEKTROGRAVİMETRİK VE KULOMETRİK YÖNTEMLER

Elektrolizde Akım-Voltaj İlişkisi

Elektrogravimetrik Analiz Yöntemleri

Kulometrik Analiz Yöntemleri

 

21. VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ

Polarografi

Amperometrik Yöntemler

 

22. KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER

Elektrolitik İletkenlik

İletkenliğin Ölçülmesi

Kondüktometrik Titrasyonlar

Doğrudan İletkenlik Ölçümü Uygulamaları

 

23. TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

Termogravimetrik Yöntemler

Diferansiyel Analizler

Termometrik Titrasyonlar

 

24. KROMATOGAFİNİN TEMEL  İLKELERİ

Kromatografiye Giriş

Sıvı Kromatografisi

Kolon Kromatografisi

Düzlem Kromatografisi

Elektroforez ve Elektrokromatografi

Gaz-Sıvı Kromatografisi

Gaz-Sıvı Kromatografisi İlkeleri

Cihaz

Gaz-Sıvı Kromatografisi Uygulamaları

Gaz - Katı Kromatografisi

Gaz Kromatografisi Uygulamalarına Örnekler

 

EK 1.   ÖLÇMELERDEKİ KARARSIZLIKLAR, CİHAZLARIN DUYARLIĞI VE TAYİN SINIRLARI

Ölçmelerdeki Kararsızlıklar

Kesinlik ve Doğruluk

Hata Tipleri

Belirsiz  Hataların Dağılımı

Güvenilirlik Aralıkları

Ölçüm Kararsızlıklarının Çoğalması

Kalibrasyon Eğrilerindeki Kararsızlıklar

Cihazların Duyarlığı ve Tayin Sınırları

Duyarlık (Hassasiyet)

Tayin Sınırları

 

EK 2.   AKTİVİTE KATSAYILARI

EK 3.   BAZI STANDART VE OLUŞUM ELEKTROD POTANSİYELLERİ

EK 4.   STANDART ÇÖZELTİLER İÇİN ÖNERİLEN  BİLEŞİKLER

            İNDEKS

            YARARLANILAN KAYNAKLAR1. GİRİŞ

 

 

GERİ