Prof.Dr. Bilsen BEŞERGİL


POLİMER
KİMYASI


ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER

1. ANALİZ YÖNTEMLERİ
Şekil-1: Polimerlerde karşılaşılan infrared absorbsiyon bantları ve dalga boyları
Şekil-2: Bisfenol-A polikarbonatın deuteroklorofomdaki yüksek rezolusyon NMR spektrumları
Şekil-3: Propilen oksitin karbon tetraklorür çözeltisindeki normal ve çift rezonans NMR spektrumları
Şekil-4: Amorf poli(etilen tereftalat)'ın ısıtıldığında artan sıcaklık spesifik (öz) ısı eğrileri
Şekil-5: Amorf poli(etilen tereftalat)'ın diferensiyal termal analiz eğrisi
Şekil-6: Termogravimetrik analizde, azot gazı altında ve 5 0C/dak. Isıtmada polimerlerin ağırlık kaybı ile saptanan relatif ısıl kararlılıkları
Şekil-7: Plastiklerin germedeki gerilme-gevşeme eğrisi
Şekil-8: Bazı polimerik madde tiplerinin gerilme-gevşeme eğrileri

2. GENEL KAVRAMLAR
Şekil-1: Basamaklı reaksiyon polimerizasyonunun şematik olarak tanımlanması
Şekil-2: Zincir reaksiyonu polimerizasyonunun şematik olarak tanımlanması
Şekil-3: Tipik bir polimerde molekül ağırlıkları dağılımı
Şekil-4: Düşük (L) ve yüksek (H) polidispers polimer örneklerinin molekül ağırlığı dağılımları
Şekil-5: Düşük (L) ve yüksek (H) molekül ağırlıklı polimer örneklerinin ve karışı-mın (B) molekül ağırlığı dağılımı
Şekil-6: Moleküler mimari
Şekil-7: Moleküler konformasyonlar
Şekil-8: Polimerik moleküler şebeke
Şekil-9: Şebeke yoğunluğu
Şekil-10: İki basamaklı şebeke oluşumu
Şekil-11: Doğrudan şebeke oluşumu
Şekil-12: Kenetlenmiş polimerik şebekeler
Şekil-13: Monome, homopolimer, rastgele kopolimer, di-blok kopolimer, çoklu-blok kopolimer, ardarda kopolimer, graft kopolimer
Şekil-14: Faz dağılması ve dağılım
Şekil-15: Bir vinil polimerinde, stereoregüler izotaktik, sindiyotaktik ve düzensiz ataktik konfigürasyonlar
Şekil-16: Polimerlerde kristallenme düzeni
Şekil-17: Polimerlerin kristal modeli
Şekil-18: Katlanmış zincir lamel
Şekil-19: Kristalizasyon işlemi
Şekil-20: Spherulit morfolojileri
Şekil-21: Kristalinite - yoğunluk ilişkisi
Şekil-22: Polietilenin ortorombik birim hücresinde zincirlerin düzenlenmesi
Şekil-23: Sıvı kristalin polimer morfolojisi
Şekil-24: Kayma hızı (g) - kayma gerilimi (s) ilişkisi
Şekil-25: Eriyik viskozitesi-kayma hızı eğrileri
Şekil-26: Geniş ve dar molekül ağırlığı dağılımlı polimerler için eriyik viskozitesi-kayma hızı eğrileri
Şekil-27: Tipik bir elastomer için gerilme-gevşeme eğrisi
Şekil-28: Deneysel ve teorik gerilme-gevşeme eğrileri
Şekil-29: Poliizobütilenin gerilme-relaksasyonu
Şekil-30: Poliizobütilenin gerilme-relaksasyonu master eğrisi
Şekil-31: Dinamik modül ve iç sürtünmenin frekansla değişmesi
Şekil-32: Bazı modeller için sabit gerilimde gevşeme-zaman ilişkileri
Şekil-33: (a) Bir Maxweel elementi, (b) bir Voigt elementi
Şekil-34: Creep için gevşeme-zaman ilişkisi
Şekil-35: Gevşeme-zaman eğrisinin mekanik anlatımı
Şekil-36: Camsı-geçiş sıcaklığı yakınında kauçuğun hacimsel davranışı
Şekil-37: Bazı kristalin ve amorf polimerlerin gerilme-relaksasyonu master eğrileri

3. BASAMAKLI POLİMERİZASYON
Şekil-1: Dietilen glikolün adipik asit ve kaproik asit ile reaksiyonları
Şekil-2: Dietilen glikol ile adipik asitin p-toluensülfonik asit ile reaksiyonu
Şekil-3: Doğrusal basamaklı-reaksiyon polimerizasyonlarında p-sayı kesri dağılım eğrileri
Şekil-4: Doğrusal basamaklı-reaksiyon polimrizasyonlarında p-ağırlik kesri dağı-lım eğrileri
Şekil-5: Çok zincirli polimerlerde molekül ağırlığı dağılımının fonksiyonalite ile değişmesi
Şekil-6: Basamaklı polimerizasyonlarda grup sayısı (f) değişik monomerler için, p = 0.3'de molekül büyüklüğü dağılımı
Şekil-7: Basamaklı polimerizasyonlarda üç fonksiyonlu birimlerden elde edilen polimerlerin dağılımı
Şekil-8: Üç fonksiyonlu polimerizasyonda çeşitli polimerik türlerin ağırlık kesirleri (a = p)
Şekil-9: Üç fonksiyonlu kondensasyon için polimerizasyon derecesinin sayı ve ağırlık ortalamaları
Şekil-10: Üç fonksiyonlu birimler ilave edilmesiyle oluşan değişik a değerlerinde Pn = 50 olan, polimerler için ağırlık

4. RADİKAL POLİMERİZASYONU
Şekil-1: Tipik önleme ve geciktirme etkilerini gösteren zaman-dönüşüm eğrileri
Şekil-2: (a) Ön-etkide radikal konsantrasyonunun artması (b) son-etkide radikal konsantrasyonunun azalması
Şekil-3: Polimerizasyon hızının bağlılığı
Şekil-4: Vinil fenil bütüratın, dioksanda, benzoil peroksit başlatıcıyla 60 0C'de polimerizasyonu
Şekil-5: Poli(metil metakrilat)'da polimerizasyon hızının oto-hızlanması
Şekil-6: Polistirenin polimerizasyon derecesine, solvente zincir transferinin etkisi
Şekil-7: Stirenin benzoil peroksitle 60 0C'deki polimerizasyonunda çeşitli sonlan-ma reaksiyonu kaynaklarının etkisi
Şekil-8: Stirenin 60 0C'de azo-bis-izobütironitril (0.5 g/dm3) ile başlatılan polimerizasyonunda dönüşüm-zaman eğrileri
Şekil-9: İdeal geciktirmede, reaksiyon zamanının fonksiyonu olarak azaltılmış hız
Şekil-10: Kesikli aydınlatma yöntemiyle radikal konsantrasyonunun değişmesi
Şekil-11: Kesikli aydınlatma ve kararlı ışıkta polimerizasyon hızı oranının ışık süresi t1'e göre durumu

5. ANYONİK POLİMERİZASYON
Şekil-1: Zamana göre polistiril aktif merkezlerin oluşum hızı
Şekil-2: Polistiril poliizoprenil aktif merkezlerinin sikloheksanda ve değişik bütillityum izomerleriyle oluşum hızı
Şekil-3: Monomer harcanma hızının organolityum konsantrasyonuna karşı logaritmik grafikleri
Şekil-4: Stirenin polar solventlerdeki zahiri kp değerinin, aktif merkezlerin fonksi-yonu olarak değişimi
Şekil-5: Tetrahidrofuranda, iyon çifti çoğalma hız sabitlerinin sıcaklığa bağımlı Arhenius eğrileri
Şekil-6: Akrilat monomerlerinin izotaktik polimerizasyonunda stereokontrol

6. KATYONİK POLİMERİZASYON
Şekil-1: Stirenin etilen klorür içinde 25 0C de çift polimerizasyonuna ait zaman-dönüşüm eğrileri
Şekil-2: Friedel-Crafts Lewis asitleri ve alkenil veya heterohalkalı monomerlerde başlama yolları
Şekil-3: Stirenin üç Brönsted asiti ile 0 0C de polimerizasyonunda 2. derecede hız sabitine orta polaritenin etkisi

7. KOPOLİMERİZASYON
Şekil-1: İdeal kopolimerizasyonda (r1 r2 = 1), çeşitli değerleri için kopolimerin F1 bileşiminin monomerin f1 bileşimi ile değişmesi
Şekil-2: İdeal olmayan kopolimerizasyonda r1/r2 değerleri için, kopolimerin F1 bileşeninin, monomerin f1 bileşimi ile değişmesi
Şekil-3: Monomer reaktiflik oranlarının kopolimer denkleminin grafik çözümü ile bulunması
Şekil-4: tiren ile metil metakrilatın radikal kopolimerizasyonunda kopolimerizasyon hızının monomer bileşimi ile değişmesi
Şekil-5: Stiren-2-viniltiyofen kopolimer sisteminde kopolimer bileşiminin, başlangıç karışımının bileşimi ve dönüşme ile değişmesi
Şekil-6: Stiren-2-viniltiyofen kopolimer sisteminde %100 dönüşme için kopolimer bileşiminin dağılımı
Şekil-7: Stiren-dietil fumarat kopolimer sisteminde kopolimer bileşiminin, başlan-gıç karışımının bileşimi ve dönüşme ile değişmesi
Şekil-8: Stiren-dietil fumarat kopolimer sisteminde %100 dönüşme için kopolimer bileşiminin dağılımı
Şekil-9: Stiren (M1)-metil metakrilat (M2) kopolimer sisteminde monomer ve kopolimer bileşimlerinin, % ve dönüşme ile değişmesi
Şekil-10: Polimerik radikalin bir monomere katılmasında potansiyal enerji-reaksiyon koordinatı diyaramı
Şekil-11: Stiren-metil metakrilat kopolimerizasyonunda kopolimer bileşiminin baş-langıçta alınan stiren ile değişmesi

8. STEREOREGÜLER DOĞRUSAL POLİMERLER
Şekil-1: Bir vinil monomerinden oluşan eneatiyomerler
Şekil-2: CH2 = CHR monomerlerinin polimer zincirlerindeki konfigürasyonları. (a) İzotaktik, (b) sindiyotaktik, (c) ataktik
Şekil-3: (a) Yarıizotaktik, (b) yarı-sindiyotaktik polimerlerin şematik tanımı
Şekil-4: CH2 = CH R monomerlerinden elde edilen izotaktik polimerlerin kristal haldeki zincir konformasyonları
Şekil-5: Sindiyotaktik polipropilenin kristal haldeki zincir konformasyonu
Şekil-6: Asetaldehitten çıkarılan enantiyomerik monomer birimleri
Şekil-7: İzotaktik asetaldehit polimerinin kristal haldeki zincir konformasyonu
Şekil-8: 1,2-Disübstitüe etilen monomerlerinden (CH R = CH R') oluşan monomer birimleri
Şekil-9: CH R = CH R' monomerlerinden elde edilen stereoregüler polimerlerin zincir konfigürasyonları (bir düzlemde gerilmiş)
Şekil-10: Bütadienden çıkarılan monomer birimleri
Şekil-11: Stereoregüler bütadien polimerlerin kristal haldeki konformasyonları
Şekil-12: Pentadienin izotaktik trans-1,4-polimerleri
Şekil-13: 1,4-disübstitüe bütadienlerin trans-1,4 polimerleri
Şekil-14: Bir 1,2-epoksidin izotaktik polimerinde zincir konfigürasyonu (düz zigzag şekli)
Şekil-15: TiC3' ün (a, g ve d) tabaka yapılarının stereokimyasal modeli
Şekil-16: Monomer birimlerinin katılmasını gösteren reaksiyon yolu
Şekil-17: trans-Polipentenamerin kristal haldeki zincir konformasyonu; uçtan ve yandan görünüşü (kristal şekli I)
Şekil-18: trans-Polioktenamerin kristal haldeki zincir konformasyonu; uçtan ve yandan görünüşü (kristal şekli III)
Şekil-19: Vinil eterlerin polimerizasyonunda izotaktik veya sindiyotaktik polimer oluşum mekanizması

9. ENDÜSTRİ POLİMERLERİ
Şekil-1: AYPE üretimi akım şeması; gaz fazı kütle polimerizasyonu
Şekil-2: YYPE / LAYPE; gaz fazı akışkan yatak polimerizasyonu
Şekil-3: YYPE / LAYPE; slurry polimerizasyonu
Şekil-4: Polipropilen üretimim akım şeması
Şekil-5: Polivinil klorür (PVC) üretimi akım şeması
Şekil-6: Sürekli bir kütle polimerizasyonu prosesiyle polistiren üretimi
Şekil-7: Akrilik/modakrilik fiber üretimi
Şekil-8: ABS üretim prosesi akım şeması
Şekil-9: TPA ile poliester üretimi akım şeması
Şekil-10: yüzey arası polikondensasyon prosesiyle polikarbonat üretimi
Şekil-11: Naylon-6 üretimi
Şekil-12: Naylon 6,6 üretimi
Şekil-13: Stiren-bütadien kopolimeri üretimi akım şeması
Şekil-14: Polibütadien (bütadien kauçuğu) üretimim akım şeması

TABLOLAR

1. ANALİZ YÖNTEMLERİ
Tablo-1: Polimerlerin Analiz Yöntemleri
Tablo-2: Olefinik Grupların Absorbsiyon Dalga Boyları
Tablo-3: Polimeri Tanımlayan Karakteristik Gerilme-Gevşeme Özellikleri

2. GENEL KAVRAMLAR
Tablo-1: Bazı Homopolimerler, Monomerleri ve Tekrar (Yapı) Birimleri ve
Tablo-2: Kopolimer Üretiminde Kullanılan Bazı Tipik Monomerler ve Reaktivite Oranları
Tablo-3: Bazı Kondensasyon Polimerleri
Tablo-4: Polimerizasyon Yöntemleri ve Özellikleri
Tablo-5: Sanayi Polimerleri ve Uygulanan Yöntemler
Tablo-6: Viskozite Ölçme Yöntemleri
Tablo-7: Kristalin Polimerlerin Sınıflandırılması

3. BASAMAKLI POLİMERİZASYON
Tablo-1(a): Tipik Basamaklı-Reaksiyon Polimerleri
Tablo-1(b): Tipik Basamaklı-Reaksiyon Polimerleri
Tablo-1(c): Tipik Basamaklı-Reaksiyon Polimerleri
Tablo-2: Homolog Serilerde Hız Sabitleri
Tablo-3: İki Karboksilli Asitlerin Birinci ve İkinci Asit Gruplarının Esterleşme Hızları Oranı, 25 0C, HO CO (CH2)n COOH

4. RADİKAL POLİMERİZASYONU
Tablo-1: Çeşitli Doymamış Monomerlerin Zincir-Reaksiyonu Polimerizasyon Tipleri

5. ANYONİK POLİMERİZASYON
Tablo-1: Monomer, Solvent ve Karşı İyonun Fonksiyonu Olarak İyon Çifti Disasiyasyon Sabitleri
Tablo-2: Ayrı ve Bitişik İyon Çiftlerinin Çözücülerdeki Dağılımları
Tablo-3: Bazı Vinil Monomerlerinin Tipik İyon Çifti (kp±) ve Serbest Anyon (kp-) Çoğalma Sabitleri (M-1 s-1)
Tablo-4: Bazı Siklik Monomerlerin Polimerizasyonu İçin İyon Çifti (kp±) ve Serbest Anyon (kp-) Çoğalma Sabitleri (M-1s-1)
Tablo-5: Anyonik Kopolimerizasyonda Reaktiflik Oranları
Tablo-6: Farklı Koşullarda Üretilen Polibütadien ve Poliizoprenin Mikroyapıları
Tablo-7: Metil metakrilat ve Vinilpridinin Mikroyapısı (İzotaktik, Heterotaktik ve Sindiyotaktik Triadların Dağılımı)

6. KATYONİK POLİMERİZASYON
Tablo-1 (a): Katyonik Polimerizasyon Yapan Taneciklerin UV - Görünür Spektroskopik Özellikleri
Tablo-1 (b): Katyonik Polimerizasyon Yapan Taneciklerin UV - Görünür Spektroskopik Özellikleri
Tablo-2: Katyonik Polimerizasyon Başlatıcısı Olarak Kullanılan Brönsted Asitleri-nin Tipik Çözücülerdeki pKa Değerleri
Tablo-3: Heterohalkalı Monomerlerin Halka Büyüklüğüne Göre Polimerleşebilirlikleri
Tablo-4: Katyonik Polimerizasyon İçin Uygun Çözücüler
Tablo-5: CH2ClCH2Cl İçinde Protonlanma Hız Sabitleri (k), Genel Reaksiyon: x HA + y M ¾® HMy+(HA)x-1 A-
Tablo-6: İnorganil Lewis Asitleri ile Çeşitli Çözücülerde Bimoleküler Başlama Hız Sabitleri
Tablo-7(a): Alkenil ve Heterohalkalı Monomerlerin Organik Lewis Asitleri ile Baş-lama Reaksiyonları İçin Kinetik Veriler
Tablo-7 (b): Alkenil ve Heterohalkalı Monomerlerin Organik Lewis Asitleri ile Baş-lama Reaksiyonları İçin Kinetik Veriler
Tablo-8: Verici Monomerler İçin İyonik ve Kovalent Tanecikler(a) Arasındaki Den-genin Termodinamik Verileri
Tablo-9: p- ve n-p- Verici Monomerlerden(a) Çıkarılan Çıplak Katyonların Çoğal-ma Hız Sabitleri
Tablo-10: Alkenil Monomerlerin (Kimyasal Olarak Başlatılan) Çoğalma Hız Sabit-leri (kp veya kp+)
Tablo-11: n-Verici Monomerlerin 0 0C de Polimerizasyonu İçin Toplam Çoğalma Hız Sabitleri ve Aktivasyon Parametreleri
Tablo-12: Heterohalkalı ve Alkenil Monomerleri(a) İçin Serbest İyonlar (kp+), İyon Çiftleri (kp±) ve Makroesterlerin (kpe) Çoğalma Hız Sabitleri
Tablo-13: n-Verici Monomerlerin Çoğalmasıyla, Transfer (ktr) ve Sonlanma (kt) Hızlarının Kıyaslanması
Tablo-14: Katalizör ve çözücü ile sıcaklığın etkisi

7. KOPOLİMERİZASYON
Tablo-1: Kopolimerizasyon Reaksiyonlarında Sonlanma Hız Sabitlerinin Oranları (F) ve r1 r2 Değerleri Tablo-2(a): Radikal Kopolimerizasyonu, Monomer Reaktiflik Oranları Tablo 2(b) : Radikal Kopolimerizasyonu, Monomer Reaktiflik Oranları
Tablo-2(c) : Radikal Kopolimerizasyonu, Monomer Reaktiflik Oranları
Tablo-3: Monomerlerin Çeşitli Polimer Radikallerine Karşı Göreceli Reaktiflikleri; 1/r (1/r değerleri Tablo-2'den hesaplanmıştır)
Tablo-4: Reaktifliğe Sterik engellerin Etkisi. Radikal-Monomer Reaksiyonlarının Hız Sabitleri
Tablo-5: Bazı Monomer Çiftleri İçin Reaktiflik Oranlarının Çarpımı (r1 r2) ve e Değerleri
Tablo-6: Bazı Monomerlerin Q ve e Değerleri
Tablo-7: Q ve e değerlerinin Komonomer Sistemlerine Göre Değişmesi

8. STEREOREGÜLER DOĞRUSAL POLİMERLER
Tablo-1: Alkenlerin İzotaktik Polimerleri
Tablo-2: Propilenin İzospesifik Polimerizasyonunda Kullanılan Heterojen İki-Bileşenli Katalizör Sistemleri
Tablo-3: Propilenin İzospesifik Polimerizasyonunda TiCl3(a)'den Hazırlanan Kata-litik Sistemlerin Stereospesifikliği
Tablo-4: Çeşitli Katalitik Sistemlerle Üretilen Polipropilenin İzotaktik İndeksi
Tablo-5: Propilenin,Oligometilaluminoksan ve Çeşitli Metallosen Türevleri ile Polimerizasyonu
Tablo-6: Propilenin Sindiyotaktik Polimerizasyon Koşulları
Tablo-7: Bazı İzotaktik Vinilaromatik Polimerler
Tablo-8: Vinilaromatik Monomerlerin Anyonik Koordinasyon Polimerizasyonundaki Relatif Reaktiflikleri
Tablo-9: a-Metilstiren ve p-Sübstitüe a-Metilstirenlerin Sindiyospesifik Polimerizasyonu
Tablo-10: Norbornanın Polimerizasyonu
Tablo-11: Siklopenten ve Yüksek Homologlarının Halka-Açılması ile Polimerizasyonu
Tablo-12: trans-Polialkenamerlerin Kristal Yapıları ve Erime Noktaları
Tablo-13: Bütadienin trans-1,4-Polimerlere Polimerizasyonu
Tablo-14: 1,3-Bütadienin cis-1,4-Polimerlere Polimerizasyonu
Tablo-15: Bütadienin 1,2-Polimerizasyonunda Kullanılan Al-Cr Katalizörleri
Tablo-16: 1,2-Sindiyotaktik Polibütadien İçin Kullanılan Katalizörler
Tablo-17: İzoprenin, Hidrokarbon Çözücülerde Polimerizasyonu
Tablo-18: 1,3-Pentadienin Stereoregüler Polimerizasyonu
Tablo-19: Bazı Sübstitüe Bütadienlerin Polimerizasyonu
Tablo-20: Bir Silan Grubunun Bulunduğu 1-Alkenlerin İzotaktik Polimerleri
Tablo-21: Doymamış Aminlerin, CH2 = CH (CH2)n NR2, d-TiCl3'e ve Alkil Aluminyum Bileşiğine Dayanan Katalizörlerle Polimerizasyonu
Tablo-22: Stökiyömetrik Miktarda Al (C2H5)2Cl(a) ile Kompleks Haldeki Doyma-mış Aminlerin Polimerizasyonu
Tablo-23: d-TiCl3-Alkilaluminyum (Benzende) Katalizörleriyle CH2 = CH (CH2)n X Monomerlerinin Polimerizasyonu
Tablo-24: İzobütil Vinil Eterin, Friedel-Crafts, Aluminyum Alkil ve Modifiye Friedel-Crafts Katalizörleriyle İzospesifik Polimerizasyonu
Tablo-25: Alkil Akrilatların İzotaktik Polimerlere Stereospesifik Polimerizasyonu
Tablo-26: Metil Metakrilatın Stereospesifik Polimerizasyonu
Tablo-27: Diğer Akrilik Esterlerin Stereospesifik Polimerizasyonu

Polimer Kimyası