Yönetmelikler

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Celal Bayar Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi hariç, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerileri ve Senatonun kararı ile en geç Mayıs ayı sonuna kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla örgün (birinci ve ikinci öğretim), dışarıdan, yaygın, açıköğretim, uzaktan eğitim programları uygulanır ve yaz okulu açılabilir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim esasları Senato tarafından düzenlenir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır.
(2) Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.
(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak gerekli hallerde yıllık olarak da düzenlenebilir.
(4) Zorunlu hallerde ilgili birim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.
(2) Önlisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç iki akademik yıl veya dört yarıyıldır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilirler.
(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrencinin her dönem için ödeyeceği katkı payı ve öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri dikkate alınarak hesaplanır.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süreler için katkı payı veya öğrenim ücreti öder.
(3) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) İkinci öğretim öğrencilerinden; hazırlık sınıfı hariç bulundukları yarıyılın tüm derslerini alan ve başarılı olanlardan, bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girmek suretiyle bir üst yarıyıla geçmiş olan öğrenciler, bir üst yarıyılda yalnız o yarıyıla mahsus olarak, birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payını öderler.”
(4) (Mülga:RG-11/09/2012-28408)
(5) (Değişik:RG-19/6/2014-29035) İlk %10’a giren öğrenciler her yarıyıl sonunda ilgili yarıyıla ait yarıyıl sonu not ortalaması (YANO) dikkate alınarak belirlenir. %10 değerlendirmeleri her dönem sonunda, biten dönem için yapılır. %10 değerlendirmesinde değerlendirmenin yapıldığı tarihte öğrencinin önceki yarıyıllara ait derslerden alamadığı ya da alıp kaldığı dersin olmaması ve GANO’su 2.00’ın altında olmaması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 11 – (1) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin yetkili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato kararları ile düzenlenir.
(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen, kanuni temsilcileri veya belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez.
Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1)(Değişik:RG-7/3/2013-28580) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve kaydını yenilemek zorundadır.
(2) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili kayıt dönemlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadır. Bu konuda karar ilgili birim yönetim kurulunca verilir.
(3) Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Bu süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde danışmanın denetiminde kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara alınmaz.
(4) (Mülga:RG-11/09/2012-28408)
(5 (Mülga:RG-11/09/2012-28408)

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.
Dikey geçişler
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 15 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar
MADDE 16 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Çift anadal ve yandal
MADDE 17 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde yapılabilecek çift anadal ve yandal uygulaması, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı, bölüm kurulunun önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Dersler
MADDE 19 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır.
(2) Bir önkoşullu dersin alınabilmesi için, bu dersin önkoşulu olan dersin başarılmış olması gerekir. Ön koşullu dersler bölüm kurulu tarafından ilgili birim kuruluna önerilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.
(3)(Değişik:RG-19/6/2014-29035) Öğretim programlarının yükü AKTS kredi sistemi ile belirlenir.
Ders alma
MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Gerektiğinde danışmanından yardım alır. Öğrencinin aldığı dersler danışmanının onayı ile kesinleşir.
(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını sildirmek veya yeni ders eklemek üzere ilgili birime başvurabilir.
(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.
(4) (Değişik:RG-19/6/2014-29035) Bir öğrencinin, son sınıf hariç, her yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı en fazla 40 AKTS kredisidir.
(5) (Değişik:RG-19/6/2014-29035) Bir son sınıf öğrencisinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı en fazla 45 AKTS kredisidir.
(6) Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dahilinde derslere kaydolurlar.
(7) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde açıklanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), üst üste iki yarı yıl 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler; Üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez. Ayrıca başarısız öğrenciler yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız veya koşullu başarılı oldukları dersleri tekrarlar. Danışmanlar GANO hesaplarına göre başarısız öğrencilerin ders seçiminde yardımcı olmakla görevlidir. Ders tekrarı ile GANO’larını 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
(8) (Mülga:RG-7/3/2013-28580)
(9) (Değişik:RG-19/6/2014-29035) Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve GANO’sunun en az 3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 40 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.
(10) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır.
(11) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen eşdeğer dersleri alır veya bu dersten muaf sayılır.
(12) Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer dersleri alır.
(13) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(14)  (Ek:RG-19/6/2014-29035) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu toplama anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.
Ders planı
MADDE 21 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanır. İlgili bölüm kurulu kararı ile onaylanan ders planı, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.
(2) Ders planında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğrenme çıktıları, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.
(3) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ve final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından önerilir, ilgili bölüm kurulunun onayından sonra ders planında belirtilir.
Danışman görevlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye bir danışman görevlendirilir. Danışman; her yarıyıl alınacak derslerin belirlenmesinde ve öğrenci hakkında kararların uygulanmasında rehberlik yapmak üzere ilgili bölüm kurulunun önerisi ve yönetim kurulu kararı ile bölüm öğretim elemanları arasından görevlendirilir.
(2) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.
Ders muafiyeti ve intibaklar
MADDE 23 – (1)(Değişik:RG-7/3/2013-28580) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile dikey geçiş ile yerleşen öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olma isteğiyle, kayıttan sonraki ilk hafta içinde başvurur. Başvurular iki hafta içerisinde ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılmak zorundadır.
(2) Öğrencinin ders muafiyetine, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(3) Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile uygun yarıyıla intibakı yapılır. Bu öğrenci, intibakının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Bu durumdaki öğrenci sadece intibakının yapıldığı dönem ve alt dönemdeki dersleri alır.
(4) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, uyum esasları ile birlikte ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimdeki tüm öğrencilere uygulanır.
(5) Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
(6) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.
Stajlar
MADDE 24 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde staj uygulamaları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde;
a) Öğrencilerin FD notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında devam şartı aranmaz.
b) Öğrencilerin FF notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında, öğrenci bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara göre derse devam etmek zorundadır.
(3) (Ek:RG-19/6/2014-29035) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 – (1)(Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Sınavlar; ara sınavlar, final sınavları, bütünleme sınavları, mazeret ve ek sınavlardan oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3)(Değişik:RG-7/3/2013-28580) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir. Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla %80 olacak şekilde belirlenir.
(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders planında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır.
(5) (Değişik:RG-19/6/2014-29035) İlgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret süreleri içerisinde girdikleri sınavları iptal edilir.
(6) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir.”
(7) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.”
(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir ay içerisinde tutanak ile ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
(9)(Ek: R.G.-11/09/2012-28408) Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesaplanır.”
(10)(Ek: R.G.-11/09/2012-28408) Final, bütünleme, mazeret ve ek sınavlar için mazeret sınavları yapılmaz.

(11) (Ek:RG-7/3/2013-28580) Öğrenciler, alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.

Notlar
MADDE 27 – (1) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Lisans ve önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve final veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirlenir.
(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, katsayıları, tanımları ile bu notlara ilişkin esaslar şunlardır:

a)Başarı değerlemesi Harfli başarı notu Başarı katsayısı
Pekiyi          AA 4,00
İyi-Pekiyi BA 3,50
İyi BB 3,00
Orta-İyi CB 2,50
Orta CC 2,00
Orta-Geçer DC 1,50
Geçer DD 1,00
Başarısız FD 0,50
Başarısız FF 0,00
b) Ayrıca diğer harf notlarından; devam ediyor (DE), eksik (E), geçti (G), kaldı (K), muaf (M), devamsız (DZ) ile ifade edilir.
c) Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan (DE) ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde (DE) geçerli olur. (DE), bu aşamada toplam kredi ve GANO hesabına katılmaz.
ç) (E) notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde; bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde (E) notu re’sen (FF) veya (K) notuna dönüştürülür.

d) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) (G) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
e) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) (M) notu, üniversite dışından gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm intibak komisyonunun önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen dersler ile muafiyet sınavı yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler için verilir.
f) (K) notu, kredisiz dersler ile staj çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.
g) (DE), (E), (G), (M) ve (K) not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.(DZ), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ), not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
ğ) (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (M) başarılı harf notlarıdır.
h) (DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
ı) (FD), (FF), (DZ) ve (K) başarısız harf notlarıdır.
Notlara itiraz
MADDE 28 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/9/2012-28408)(Değişik:RG-7/3/2013-28580) (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Not ortalaması
MADDE 29 – (Değişik:RG-19/6/2014-29035)
(1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalarda AKTS kredileri dikkate alınır.
(2) Yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO); o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.
(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Ek sınavlar
MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.
(2) (Mülga:RG-7/3/2013-28580)
(3) Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.
(4)(Değişik:RG-7/3/2013-28580) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçerli sayılan mazeretler
MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,
c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,
ç) Türkiye’yi veya üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,
d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.
(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(3) (Ek: R.G.-11/09/2012-28408) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine tabi öğrencilere görev süresince giremedikleri tüm sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.”
Öğrenime ara verme izni
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunları olan ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Disiplin işleri
MADDE 33 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Diploma
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO’larının en az 2.00 olması ve varsa stajlarını başarmış olmaları kaydıyla diploma almaya hak kazanır.
(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlaması, ilk iki yıl GANO’sunun en az 2.00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.
(3) Disiplin cezası almamış ve GANO’su 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere ilgili birim tarafından onur belgesi verilir.
(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma tarihidir.
(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt silme
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilgili birimle ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alması,
b) (Değişik:R.G.-11/09/2012-28408) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi,
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle yapılmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
Engelli öğrenciler
MADDE 37 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla sözkonusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır, eşdeğer ders yoksa (M) notu verilir.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-19/10/2012-28446)
(1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe tabi olan öğrencilerin; daha önce yüzlük sistemde almış oldukları notları, aynı Yönetmelikte belirtilen not dönüşüm tablosu dikkate alınarak harfli not sistemine dönüştürülür. Bu Yönetmelik söz konusu öğrencilere kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak uygulanır. Ancak ders alma ve mezun olma şartı konusunda tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

* Bu yönetmelik 15 Temmuz 2011 tarih ve 27995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
     
 

 

 

 


        Öğrenci Web Hizmetleri
        
Telefon  : 0236 201 10 00 
Faks       : 0236 201 14 41
E-posta  : ogrenci@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Muradiye Kampusü
45140-Yunus Emre/Manisa

 
Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ