Yönetmelikler

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil eğitim-öğretiminde uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdür: Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
b) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulu: Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
d) Yönetim Kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Öğretimi ve Muafiyet
Ortak zorunlu yabancı dil öğretimi
MADDE 5 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyinde öğretim yapan bölümlerinde/programlarında yabancı dil veya ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulur. Bunların dışında bir yabancı dilin okutulması Senato tarafından belirlenir.
(2) İlgili yabancı dilde önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere, toplam altmış saatten az olmamak şartıyla, iki yarıyıl ortak zorunlu yabancı dil dersi okutulur.
Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 6 – (1) Her yıl, öğretimin başladığı ilk hafta içinde, önlisans ve lisans programlarında öğrenime başlayan öğrencilere yönelik yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.
(2) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Müdürlük tarafından ilan edilen saat ve sınav salonunda girmek zorundadır.
(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir. Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Düzenlenmesi ve
Sınavlara İlişkin Esaslar
Kayıt
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, her yarıyıl başında Üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi bir yıldır. Zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan ve bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi sonunda başarısız olan öğrenciler için bir yıl daha ek süre tanınır. Hazırlık sınıfında geçirilen bir yıllık süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfında bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl devam etmeden yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isterlerse; akademik takvimde belirlenen tarihler içinde hazırlık sınıfına devam etmeyeceklerini belirten dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yarıyıl başında, kayıt haftasında başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra değişiklik başvuruları işleme konulmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir. Yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler, açılan yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilir.
(3) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılının kayıt haftası içinde dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce kontenjanlar dahilinde karara bağlanır. Kayıtların kontenjanı aşması halinde isteklilerin, fakülte ve yüksekokullarda ÖSYM puanı, enstitülerde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde kayıtları kesinleştirilir.
b) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin yüksekokullar, fakülteler ve enstitüler itibarıyla kontenjanın dağılımı, usulüne uygun olarak her yıl kayıt yaptırması öngörülen öğrenci sayıları da dikkate alınarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce hesaplanarak Üniversite Senatosunun onayına sunulur. Senatonun belirlediği her bir birime ayrılan kontenjanların dolmaması halinde enstitülerden başlanarak, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından diğer bölümlere/programlara kontenjan aktarılabilir.
c) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri bölümlerine/programlarına devam edebilirler.
ç) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına en fazla bir yıl süre devam edilebilir.
Yeterlik sınavları
MADDE 9 – (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alması gereken fakülte, yüksekokul ya da enstitüye kaydolan öğrencilere ve bir önceki yıl başarısız olan öğrencilere yeterlik sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde, her yıl Eylül ve Şubat aylarında Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.

(2) (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Yeterlik sınavında başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır.
3)Yeterlik sınavlarının ne şeklinde yapılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Çift anadal, yandal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca yeterlik sınavı açılabilir.

(5) Hazırlık sınıfını okuyup başarılı olan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(6) Zorunlu hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarılı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince önlisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olur.


(7) (Ek:RG-6/9/2013-28757) Hazırlık programına devam edip, yıl içi not değerlendirmesinde başarılı olamayan öğrenciler, Haziran ayında yapılan bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı not değerlendirmesi, yıl içi not ortalaması %60 ve bütünleme sınavı %40 şeklindedir.
Haftalık ders saati
MADDE 10 – (Değişik:RG-6/9/2013-28757) (1) Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrenciler Eylül ayı yeterlik sınavındaki seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrencilerin haftalık ders saatleri toplamı 20-26 saat arasındadır.
Sınavlar
MADDE 11 – (1) Yıl içi sınavları aşağıda belirtilmiştir:
a) Günlük sınavlar (quiz): Günlük sınavlar sınav programında belirtilir ve öğrencilere herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Günlük sınavların mazereti yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler sıfır (0) almış sayılır. Bu sınavlar sınav komisyonundaki ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanır.
b) Aylık sınavlar: Akademik takvim çerçevesi içinde, aylık sınavların yapılacağı tarihler ve nasıl yapılacakları akademik yılın başlangıç tarihini takip eden onbeş gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.
c) Sınıf içi başarı notu: Sınıf içi başarı notu ilgili sınıfın öğretim elemanları tarafından öğrenciye sınıftaki performansı ile ilgili verilen notların ortalaması olup, danışman öğretim elemanı tarafından kayıtlara geçirilir.
ç) Final sınavı: Yıl sonunda yapılan sınavdır. Sınav tarihi ve şekli Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.
Başarı ve değerlendirme
MADDE 12 – (Değişik:RG-6/9/2013-28757)
(1) Hazırlık programında yıl içi not değerlendirmesi; yıl içi not ortalaması %60 ve final sınavı %40 şeklindedir.
2) Hazırlık öğrenimine devam eden öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.
Muafiyet
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından hazırlık sınıfından muaf tutulur:
a) (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Yeterlik sınavlarından 60 puan ve üzeri not alarak başarılı olanlar,
b) (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Öğrenim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında son üç yıl eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
c) (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Son üç yıl içinde aşağıdaki tabloda yabancı dil sınavlarında belirlenen puanları alanlar;

Sınavın adı Geçerli Puan
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
(CBT) 140-142;
(IBT) 60
IELTS (International English Language Testing System)
4.5
FCE (First Certificate in English)
C
YDS ( Yabancı Dil Sınavı)
60

ç) Son üç yıl içinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,
d) (Ek:RG-6/9/2013-28757) Daha önceki yıllarda Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve aldıkları eğitimi belgelendirebilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf tutulurlar.

(2) Eşdeğer kabul edilecek belgelerin en geç yeterlik sınavı tarihinden bir hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.
Mazeret sınavı
MADDE 14 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde yer alan, haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile aylık sınavlara giremeyen öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Final sınavları, kısa sınavlar (quiz) ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren on iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Yapılan itiraz Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (Değişik:RG-6/9/2013-28757)(1) Hazırlık sınıfında derslere en az % 80 oranında devam zorunludur. Derslere devamsızlığı %20’nin üzerinde olan öğrenciler derslere devam hakkını kaybederler, başarısız sayılırlar. Ancak bu öğrenciler yeterlik sınavlarına girebilirler.
Başarısız öğrenciler
MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfında final sınavına girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler yeterlik sınavlarına katılabilirler. Bu sınavlardan ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrencilerden, tamamen veya en az % 30 oranında yabancı dilde öğretim yapan bölümlere/programlara kayıtlı öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Talepleri üzerine; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
b) İkinci yılın sonunda da başarısız olanlar beklemeli öğrenci statüsünde sayılırlar. Bu öğrenciler, derslere devam hakkını kaybeder ancak yeterlik sınavlarına girme hakları vardır. Bu haktan yararlanan öğrenciler, devam eden diğer öğrenciler gibi her dönem başında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak şartıyla, yalnızca ilgili yabancı dilden yeterlik sınavına girebilirler. İlgili öğrencilerin sınava katılmak için ilan edilen tarihlerde yabancı dil hazırlık eğitimi aldıkları birime başvurmaları gerekir.
(2) Eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında bir yıllık eğitim süresi sonunda başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitim-öğretimlerine devam ederler. Hazırlık sınıfından başarılı olmayan öğrenciler önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında kalan ve sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamındaki yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır. Başarısız öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okuma hakkını kaybeder.
Yaz dönemi eğitimi
MADDE 18 – (1) Yaz dönemi eğitimi, akademik yıl içerisinde başarısız öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli programdır. Yaz dönemi eğitimi Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılabilir.
Eğitim-öğretime ilişkin işlemler
MADDE 19 – (1) Hazırlık eğitimi süresince öğrenci ile ilgili disiplin, eğitim-öğretim ve görevlendirmelere ait işlemler Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 15/6/2008 tarihli ve 26907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

* Bu yönetmelik 10 Haziran 2012 tarih ve 28319 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 
 

 

 

 


        Öğrenci Web Hizmetleri
        
Telefon  : 0236 201 10 00 
Faks       : 0236 201 14 41
E-posta  : ogrenci@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Muradiye Kampusü
45140-Yunus Emre/Manisa

 
Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ